Huisregels

 1. In het belang van de veiligheid van zowel bezoekers als personeel kan u gevraagd worden mee te werken aan een controle. Dit impliceert dat uw goederen en kleding gecontroleerd kunnen worden en dat naar uw legitimatie (vanaf 14 jaar verplicht bij u te hebben) wordt gevraagd. Indien u hiermee niet instemt kan u de toegang geweigerd worden.
   
 2. Berg uw kleding en tassen op in de lockers.

 3. Op last van de brandweer is het niet toegestaan tassen mee te nemen naar de zwemzalen.

 4. Het nuttigen van meegebrachte drank- en etenswaar is uitsluitend toegestaan op de ligweide, indien geopend, en niet in de accommodatie.

 5. Wij verzoeken u vriendelijk om te douchen alvorens de zwemaccommodatie te gebruiken.

 6. Het is niet toegestaan om stoelen te reserveren.

 7. Wij verplichten onze recreatieve zwemmers, welke geen A-diploma bezitten, zwemvleugels te gebruiken.

 8. Kinderen met zwemvleugels mogen niet in het 25-meterbad. In de overige baden alleen met begeleiding van een geoefende zwemmer.

 9. Zwemshorts mogen worden gedragen, waarbij geldt dat deze niet langer zijn dan tot bovenkant knie. Mocht u toch een langere short dragen, dan zult u hierop door onze medewerkers gewezen worden. Wij verzoeken u dan om bij een volgend bezoek een korte zwemshort te dragen. Deze regel hanteren wij uit veiligheidsoverwegingen. Uitsluitend het dragen van badkleding is toegestaan; zwemmers in ondergoed, spijkerbroeken, met rokjes etc. worden niet toegelaten.

 10. Aanwijzingen van het personeel van Zwemparadijs Otterveurdt dienen strikt opgevolgd te worden. Het personeel heeft de bevoegdheid u de toegang te ontzeggen bij niet opvolgen van hun instructies.

 11. Hinderlijk en aanstootgevend gedrag t.a.v. ondernemers, personeel en bezoekers wordt niet getolereerd. Van iedere strafbare handeling tegen personeel van Zwemparadijs Otterveurdt en/of het interieur van Zwemparadijs Otterveurdt, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

 12. De directie heeft het recht tot weigeren van personen en het geven van toegangsverboden aan hen die niet binnen het concept van Zwemparadijs Otterveurdt passen. Lidmaatschap/abonnement van Zwemparadijs Otterveurdt vormt hier geen uitzondering op.

 13. In Zwemparadijs Otterveurdt zijn meerdere camera’s geplaatst in verband met de bescherming van uw en onze veiligheid. Bij strafbaar gedrag dan wel betrokkenheid bij enig strafbaar feit zullen deze opnamen ter beschikking worden gesteld aan het bevoegde gezag (politie/justitie).

 14. Het gebruik van GSM en/of andere communicatiemiddelen is alleen toegestaan indien dit niet storend is, dit ter beoordeling van het personeel.

 15. De inrichting voldoet aan de wettelijke eisen afgestemd op normaal gebruik. Wij attenderen u op uw eigen verantwoordelijkheid betreffende uw eigen gedrag in relatie tot de inrichting van Zwemparadijs Otterveurdt. Onverantwoordelijk gedrag in relatie tot de inrichting, hetgeen een gevaar kan opleveren voor u zelf en/of anderen, wordt niet geaccepteerd. Eventuele schade, materieel en/of immaterieel, zal op u verhaald worden.

   

 16. Met name bij ordeverstoringen, brand, brandgevaar en andere calamiteiten, dient u nauwgezet de aanwijzingen op te volgen van het personeel. Het personeel is geïnstrueerd u op een veilige en rustige wijze naar een veilige plek te geleiden.

 17. Het is verboden zonder noodzaak nooduitgangen te openen, deze te blokkeren, misbruik te maken van blusmiddelen, dan wel handelingen verrichten die de veiligheid in het gedrang brengen.

 18. Alle maatschappelijke normen en waarden gelden ook in Zwemparadijs Otterveurdt.

 19. Toegang tot Zwemparadijs Otterveurdt impliceert dat u kennis hebt genomen van de huisregels en hiermee akkoord gaat. Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels kan de toegang geweigerd worden.

 20. De directie van Zwemparadijs Otterveurdt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade, die de bezoekers van Zwemparadijs Otterveurdt mochten ondervinden.

 21. De directie van Zwemparadijs Otterveurdt houdt het recht voor de huisregels aan te passen. U dient zich bij ieder bezoek te overtuigen of de huisregels zijn aangepast/veranderd.

 22. De bistro is geen verzamel locatie of wachtruimte. Gebruikers van de bistro dienen een consumptie te bestellen en gepast gedrag te tonen.

 23. Indien de weersomstandigheden het noodzakelijk maken kan het buitenzwembad gesloten worden.

 24. Het is niet toegestaan drugs te gebruiken, nuttigen of te verhandelen binnen de accommodatie of op de ligweide.

 25. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan in het zwembadgedeelte of op de ligweide.