Reactie op uitspraken wethouder Martin de Beer

28 februari 2021

Wethouder Martin de Beer van de gemeente Heerlen heeft in de afgelopen weken meermalen via diverse media uitingen gedaan over Zwembad Otterveurdt. Deze uitlatingen zijn voor Otterveurdt aanleiding voor dit persbericht.

- De wethouder heeft zich uitgelaten over een brief van het team van Otterveurdt aan klanten. Anders dan de wethouder stelt was dit een brief van het team van Otterveurdt – en niet sec van (de directie van) Otterveurdt.

- De wethouder noemt de brief van het team van Otterveurdt aan klanten ‘onnodige paniekzaaierij’. Dit is onjuist.

In de brief bedankt het team de klanten, beschrijft het team haar gevoel van onzekerheid. Dit is geen paniekzaaierij maar zijn feitelijke mededelingen.

 • Feit is immers dat Otterveurdt B.V. door de gemeente Heerlen schriftelijk letterlijk is aangezegd dat zij uiterlijk 11 mei 2021 het pand onder afdracht van de sleutels en kaal en bezemschoon moet achterlaten.
 • Feit is ook dat de gemeente elke vorm van overleg over een andere afwikkeling afwijst.
 • Ondanks dat de wethouder dat suggereert, staat in de brief niet dat het zwembad op 10 of 11 mei definitief wordt gesloten. Dat kan de brief ook niet vermelden omdat niemand, ook de wethouder niet, weet welke invloed de renovatie van het zwembad en de lopende aanbestedingsprocedure heeft op de continuïteit van de exploitatie.
 • Ondanks de suggestie van continuïteit door de wethouder, geeft de gemeente Heerlen geen enkele garantie voor deze continuïteit. Het is volgens Otterveurdt niet ondenkbaar dat de gemeente Heerlen binnenkort zonder zwembadexploitatie komt te zitten.
 • De op TenderNed uitgeschreven aanbesteding staat vol van tegenstellingen, onjuistheden, onbeantwoorde vragen, niet vermelde maar bij de gemeente Heerlen wel bekende informatie, waardoor mogelijk inschrijvende partijen cruciale en dure inschattingsfouten zullen/moeten maken met alle kwalijke gevolgen van dien.


- De wethouder schetst een investering van 7,5 miljoen die ten goede zou komen aan het toekomstbestendig maken van het zwembad. Dit is onjuist.

 • Uit openbare stukken blijkt dat de investering grotendeels opgaat aan de implementatie van mijnwater en het verduurzamen van het vastgoed. Daarvan wordt een zwembadexploitatie niet toekomstbestendig of aantrekkelijk voor de bezoeker.
 • De implementatie van mijnwater is niet passend bij het gebouw van Otterveurdt. Een verplichte aansluiting op het mijnwater maakt de exploitatie aantoonbaar veel duurder. Inhoudelijke vragen van Otterveurdt aan de gemeente, gesteld vanuit de jarenlange kennis van het gebouw, worden door de gemeente noch Mijnwater beantwoord.
 • In de meest recent gepubliceerde brief van de gemeente op haar website met een oproep aan de medewerkers, wordt zelfs vermeld dat de renovatie 2 jaren in beslag gaat nemen!


- De wethouder stelt dat het opnieuw aanbesteden van de exploitatie van het Hoensbroekse zwembad verplicht en noodzakelijk is. Dit is onjuist.

 • De gemeente Heerlen is in 1996 en 2006 zonder aanbesteding de exploitatie van het zwembad met Otterveurdt overeengekomen. In 1996 is dit gebeurd op het dringende verzoek van de gemeente Heerlen.
 • Uit openbare stukken blijkt dat een door de gemeente Heerlen ingeschakelde aanbestedingsexpert, mevrouw mr. Brackmann, heeft bevestigd dat er géén juridische aanbestedingsplicht bestaat.


- De wethouder stelt dat Otterveurdt al 20 jaar geleden had moeten begrijpen dat haar exploitatieperiode ten einde was. Dit is onjuist.

 • Uit schriftelijke stukken blijkt dat de gemeente Heerlen in 2019 nog met Otterveurdt heeft gesproken over de toekomstscenario’s, waaronder het verlengen van de exploitatieovereenkomst met Otterveurdt.
 • Inherent aan de in 2019 besproken toekomstscenario’s was dat bij een exit ook een exit strategie hoort met behoorlijk en redelijke regelingen over beëindiging, personeel, goodwill, eigendommen etc. De gemeente weigert ieder redelijk inhoudelijk overleg hierover. Dit maakt de uitkomst van de aanbesteding enkel kostbaarder.
 • Zonder redelijk inhoudelijk overleg kan Otterveurdt haar klanten en personeel niet informeren over de toekomst. Dat is een feit en geen paniekzaaierij.


- De wethouder stelt dat er voor de huurder en het personeel niet veel verandert. Dat is onjuist.

 • Uit de openbare aanbestedingsstukken blijkt dat het personeel:

▪ minder contracturen kan krijgen;
▪ op andere plekken herplaatst kan worden;
▪ andere functies kan krijgen;
▪ een lager salaris kan krijgen;
▪ ontslagen kan worden.

 • Uit de openbare aanbestedingsstukken blijkt dat:

▪ Klanten van Otterveurdt geacht worden met de nieuwe exploitant een nieuw contract aan te gaan, terwijl dit juridisch niet kan worden verplicht;
▪ De huurprijzen voor klanten van Otterveurdt in de nieuwe exploitatie met 50% kunnen stijgen en standaard met 2.5% geïndexeerd worden.
▪ Klant specifieke afspraken met Otterveurdt door de nieuwe exploitant niet geëerbiedigd hoeven te worden;
▪ Onderverhuur aan MVOvoorU niet meer mag en die inkomsten dus wegvallen. De wethouder stelt zelfs dat dit bedrijf hier illegaal verblijft terwijl er volstrekt overeenkomstig de overeenkomst tussen de gemeente en Otterveurdt B.V. een contract gesloten is met de onderhuurder. De gemeente overziet hier blijkbaar ook de voorgaande onderhuurders evenals haar eigen expliciete rol daarin in het verleden.

- De wethouder roept te pas en te onpas dat jaarlijks miljoenen in de zakken van Otterveurdt wegvloeien. Dit onjuist, misplaatst en de reinste laster.

 • De exploitatiebijdrage die Otterveurdt van de gemeente ontvangt van € 315.000,-- stamt nog uit 2006 is en enkel geïndexeerd;
 • De vergoeding voor het schoolzwemmen staat los van de exploitatiebijdrage;
 • Het klein en groot onderhoud wordt uitgevoerd door Otterveurdt en wordt apart afgerekend met de gemeente Heerlen;
 • Er is geen sprake van een miljoenencontract en er vloeit geen enkel bedrag ‘weg’ naar Otterveurdt. Het is een feit van algemene bekendheid dat een zwembad alleen kan bestaan met een overheidsbijdrage.

- Wat tot slot als zeer vervelend ervaren wordt, is de kennelijke keuze van de wethouder voor kwaadsprekerij, waarbij op de koop toegenomen wordt dat dit Otterveurdt en andere betrokkenen schaadt in hun belangen. Typerend is dat deze uitingen op social media vervolgens weer worden verwijderd, klaarblijkelijk omdat daarop reacties komen die het standpunt van de wethouder ondergraven of hem anderszins niet van pas komen. Ook hierdoor wordt bijgedragen aan een verkeerd beeld van die situatie, zowel voor de burger als geïnteresseerden voor de aanbesteding. Dat bij Otterveurdt betrokkenen daarentegen juist expliciet niet in de gelegenheid worden gesteld - zelfs verboden wordt - om te reageren of in te spreken, geeft te denken. Zeker na 25 jaar succesvolle samenwerking.
- Otterveurdt kan de uitlatingen van de wethouder namens de gemeente Heerlen enkel afdoen als ‘bizar en misplaatst’. Otterveurdt zat en zit niet te wachten op de no-deal exit waarop de wethouder aanstuurt. Alle betrokken partijen, waaronder ook de gemeente Heerlen en de klanten van Otterveurdt zullen van een no-deal exit enkel zure vruchten plukken. Ook in het belang van de continuïteit van een zwembadexploitatie in Hoensbroek is Otterveurdt daarom genoodzaakt om haar hoop te vestigen op de gerechtelijke procedure bij rechter te Maastricht. In die procedure wordt de opzegging aangevochten.

Alle ten behoeve van de aanbesteding gepubliceerde documenten, als eerder benoemd kunt u vinden op: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220351;section=2

Voor vragen over dit persbericht kunt u zich richten tot Rob Mulleneers op e-mailadres directie@otterveurdt.nl. Wij zeggen u toe dat u via die weg daarop een reactie zult ontvangen. 

Klik hier om het persbericht als PDF te lezen. 

Toon alle berichten
Test nieuws